תקנון מבצעי "חבר מביא חבר" – לוג-און תוכנה

מועמד/ת יקר/ה!

הוראות אלו, מטרתן להסדיר את שיתוף הפעולה בינך לבין חברת לוג-און תוכנה בע"מ, ככל שזה נוגע להשתתפותך במסגרת מבצעי "חבר מביא חבר" שלנו.

קריאת הוראות אלו הן בבחינת הבנתך והסכמתך לתנאי התקנון ולקיומן של הוראות אלו כלשונן. במידה ואינך מסכים להן, אנא הימנע מלקחת חלק במבצעי "חבר מביא חבר" של חברת לוג-און בכל צורה ואופן.

חברת לוג-און תוכנה בע"מ מספקת בין השאר שירותי ייעוץ ופיתוח תוכנה ובאמצעות קבוצת הבת GO4-IT השמה בהייטק, היא מספקת בנוסף שירותי השמה למגוון מלקוחותיה הפועלים במגזרי האנטרפרייז וההייטק. החברה מעסיקה מעל 700 מהנדסים בכל קשת הטכנולוגיות ובמגוון רחב של תפקידים.

כפועל יוצא של תחומי פעילות אלו, חברת לוג-און ו/או קבוצת GO4-IT מטעמה, מגייסת באופן שוטף ורציף מועמדים לשורותיה, או פועלת להשמתם כעובדים אצלם בהתאמה. ההשתתפות במבצעי "חבר מביא חבר" של חברת לוג-און מסייעת לחברה בפעילות זאת ובהתאם, חברת לוג-און מוכנה בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בתקנון זה לתגמל את מי שיפעל בהתאם להוראות המבצעים ויסייע באיתור וגיוס עובדים חדשים אליה ו/או, באיתור וגיוס מועמדים שיושמו על ידה ויועסקו כעובדים חדשים בקרב לקוחותיה.

זירת המועמדים הפרטית של חברת לוג-און ושל קבוצת GO4-IT מטעמה מרכזת את כל הנתונים הרלוונטיים שיעזרו לכם לעקוב הכי מקרוב שאפשר אחר מועמדים שהפניתם אלינו ונרשמו על שמכם וכך גם לגבי סטאטוס התקדמותם במשרות השונות, וזכאותכם לתגמול.

להלן יפורטו הגדרות ותנאים כלליים להשתתפות במבצעים:

 1. כל אחד רשאי לקחת חלק במבצע בין אם שעובד לוג-און בפועל ובין אם שלאו.
 2. סוגי העסקאות עליהן החברה תתגמל: עסקאות ייעוץ, השמה, גיוס עובדי מטה.
 3. גיוס מוצלח: העובד צבר וותק של לפחות 4 חודשי עבודה עבור עסקת ייעוץ או לפחות 3 חודשי עבודה בעבור עסקת השמה.
 4. הזכאות לתגמול עבור כל גיוס מוצלח תהיה על תנאי:

  4.1. קבלת אישור ממחלקת הגיוס בלוג-און שקורות החיים נקלטו במערכת ונרשמו על שם הגורם המפנה (ניתן לעקוב באמצעות זירת המועמדים הפרטית).
  4.2. לוג-און או צד ג' החתום על קבלת שירותי השמה מחברת לוג-און התקשרו עם המועמד בהסכם העסקה במהלך תקופת הזכאות.
  4.3. התגמול עבור גיוס מוצלח יהיה על הפניות של מועמדים שבוצעו ללקוחות לוג-און ו/או קבוצת GO4-IT בתוך תקופת הזכאות בלבד.
  4.4. אין ידיעה על אפשרות שהעובד יסיים את תפקידו לפני שהשלים 4 חודשי עבודה עבור עסקת ייעוץ או 3 חודשי עבודה עבור עסקת השמה כמצוין בסעיף 3 שלעיל.
  4.5. תקופת הזכאות תוגדר כמשכו של הזמן שבו רשום המועמד שהופנה לחברת לוג-און ו/או קבוצת GO4-IT על שם הגורם המפנה והיא תימשך 3 חודשים ממועד רישום המועמד על שם הגורם המפנה וכל עוד המועמד נמצא בתהליך מיון שהחל מהפניה ללקוח לוג-און ו/או קבוצת GO4-IT בתקופה זו .
  4.6. בהתאמה, גיוס מוצלח לא יזכה גורם מפנה שקורות החיים נרשמו על שמו למרות היותו בתקופת הזכאות אם תהליך המיון של המועמד החל לפני מועד תחילת תקופת הזכאות.

 1. בגין כל גיוס מוצלח תשלם לוג-און מענק "חבר מביא חבר" בהתאם לסכומים הנקובים והתנאים כפי שמפורטים בטבלה המצורפת מטה.
 2. המבצעים מנוהלים באמצעות מערכת הגיוס של לוג-און בלבד והמעקב אחר רישום המועמדים והתקדמותם ייעשה באמצעות "זירת המועמדים" אליה ניתן לגשת בשם משתמש וסיסמה דרך אתר הגיוס של החברה, בכפוף להוראות השימוש בזירה.
 3. חברת לוג-און תוכל להודיע בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, על סיום המבצעים ו/או על אחד מהם. יחד עם זאת מועמדים שכבר הופנו, נרשמו ואושרו בכפוף לתנאי המבצעים בטרם הודיעה החברה על סיומם יהיו זכאים למענקי תגמול אם נתמלאו שאר התנאים לזכאות זו.
 4. חברת לוג-און שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת כפי שתמצא לנכון על ידי פרסום תקנון מעודכן במקומו.
 5. תוקפו של תקנון זה החל ממועד פרסומו.

טבלת תגמולים:

סוג המפנה   /   מבצעים:

4X4

Give us a name

גיוס לתפקידי מטה

מספר חודשי עבודה מינימאלי לזכאות:

4

3

3

גורם מפנה (שאינו עובד מטה)

4,000 ₪

1,000 ₪

1,500 ₪

עובדי מטה וקרובי משפחתם מדרגה ראשונה

1500 ₪

750 ₪

750 ₪

פירוט סוגי המבצעים ומענקי תגמול:

מבצע 4X4:

 1. המבצע יהיה תקף לעסקאות מיקור חוץ – ייעוץ (OS) בלבד.
 2. הזכאות הבסיסית לתשלום המענק הינה 4,000 ₪ לאחר שהעובד ישלים 4 חודשי עבודה.
 3. הזכאות לתשלום המענק לעובדי מטה החברה ובני משפחתם מדרגה ראשונה הינה 1500 ש"ח, לאחר שהעובד ישלים 4 חודשי עבודה.

מבצע Give Us a Name:

 1. המבצע יהיה תקף לעסקאות השמה בלבד.
 2. הזכאות הבסיסית לתשלום המענק הינה 1,000 ₪ לאחר שהעובד ישלים 3 חודשי עבודה.
 3. הזכאות לתשלום המענק לעובדי מטה החברה ובני משפחתם מדרגה ראשונה הינה 750 ש"ח, לאחר שהעובד ישלים 3 חודשי עבודה.

גיוס לתפקידי מטה

 1. תפקידי מטה יוגדרו כ: מנהלי לקוחות/ מגייסים/ רכזי מדיה חברתית/ תפקידים במטה החברה או גיוסים לתפקידים בתוך מסגרת לוג-און של עובדים שאינם מתחום התוכנה.
 2. לאחר השלמת שלושה חודשי עבודה, ישולם תגמול בסך 1,500 ש"ח.
 3. הזכאות לתשלום המענק לעובדי מטה החברה ובני משפחתם מדרגה ראשונה הינה 750 ש"ח, לאחר שהעובד ישלים 3 חודשי עבודה.

הערות:

 1. כל הסכומים הינם ברוטו ומשולמים בכפוף לנוהלי לוג-און.
 2. מענקי התגמול כמו גם התנאים לתגמול עובדי מטה החברה בפועל מפורטים בתקנון אתר החברה הפנימי.
 3. הזכאות לתגמול עבור גיוס מוצלח במשרה חלקית ייגזר באופן יחסי לאחוז המשרה שאליו התקבל המועמד/ת.

הוראות נוספות:

הנך מצהיר כי ידוע לך היטב שאינך מורשה לשלוח לחברה קורות חיים, או כל פרט אישי אחר של אדם, ללא ידיעתו והסכמתו המלאה לכך ש:

 1. קורות חייו יישלחו ללוג-און לצורך בחינת התאמתו לקבלה לעבודה בחברה ו/או אצל מי מלקוחותיה ובתוך כך יישמרו בידיה.
 2. חברת לוג-און תיפנה, ככל שתבחר בכך, לאותו אדם על מנת לזמנו לתחילת תהליך מיון ולבחינת התאמתו לקבלה לעבודה בחברה ו/או אצל מי מלקוחותיה.
 3. בהתאם לכתובת המייל של הגורם המפנה, חברת לוג-און תרשום את אותו גורם מפנה כמשתמש רשום בזירת המועמדים הפרטית לכל דבר ועניין ותהיה רשאית לשלוח לו שם משתמש וסיסמא ייחודיים שיאפשרו כניסה אל תוך הזירה.

עוד הנך מצהיר כי, אין במשלוח קורות חיים על ידך משום הפרת התחייבות מצדך, כלפי כל צד שלישי שהוא, שלא לעשות כן, או משום הפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות תשמ"א- 1981.

כמו כן, עליך להביא בחשבון כי חברת לוג-און תהיה רשאית לחלוק מידע, קורות חיים ופרטים אישיים של מועמדים שהפנית במסגרת זו עם קבוצת הבת GO4-IT השמה בהייטק שגם היא תוכל לעשות שימוש מטעמה בנתונים ובכפוף לתנאי המבצעים כמפורט מעלה.

בהסכמתך להוראות שימוש אלו הנך מסכים כי קורות החיים שהעברת או תעביר לחברה בכל עת ישמשו את החברה לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים, ובין היתר לצורך יצירת קשר עמך ו/או עם המועמדים שהעברת באמצעות דיוור ישיר, בדוא"ל ובטלפון.

חברת לוג-און שמחה על שהחלטת לקחת חלק במבצעי "חבר מביא חבר" שלה ובאמצעותם להפוך שותף פעיל בפעילות איתור וגיוס עובדים חדשים לשורותיה.

אנא הקפד על הוראות אלו ופעל בהתאם אליהן על כל המשתמע בכך!

לפניות / בירורים / הבהרות וכיו"ב הקשורים לתקנון זה, אנא פנה אלינו באמצעות המייל – yaelb@log-on.com

– בהצלחה –

 

מהות השינוי:

 • ביטול חלוקת מענק בין שני גורמים מפנים החל מתאריך 17.3.21 ובהתאם לכך ביטול הסעיפים הרלוונטיים לחלוקת המענק בהגדרות ובתנאים הכלליים להשתתפות במבצעים ובפירוט המבצעים עצמם. 
 • גיוס לתפקידי מטה- סעיף 1- הגדרת תפקידי מטה
 • תוספת הבהרה: עובדי מטה ייחשבו לכאלה שהינם עובדים פעילים במטה לוג און ו/או בני משפחתם מדרגה ראשונה  – החל מתאריך 5.4.21.

 

תוקף התקנון החל מ-05/04/2021

*התקנון נרשם בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומופנה לשני המינים. 

 

דברו איתי כדי למצוא את המשרה הבאה שלכם!